Ontario Trans Canada Trails (1988.73 left to go)

Trans Canada Trail LogoTrans Canada Trails – Challenge

Ontario Trans Canada Trails 2,485 mile

August 2006 = 34.62 miles
September 1st to 30th 2006 = 96.68 miles
October 1st to 31st 2006 = 102.43 miles
November 1st to 30th 2006 = 80.71 miles
December 1st to 31st 2006 = 59.97 miles
January 1st to 31st 2007 = 121.86 miles

2,485 – 496.27 = 1,988.73 miles left to go

Comments

comments

WordPress theme: Kippis 1.15